Dokumenthanteringsplanen är indelad i två huvudsakliga delar. Den övre innehåller klassificeringen och den nedre den egentliga dokumenthanteringsplanen. Den senare beskriver enskilda processer och de handlingar/uppgifter som förekommer inom processen. Här anges först namn på handlingen, därefter anvisning om bevarande eller gallring.

3798

lu t frå n. L ä n s s ty re ls e n o m tills a tt v ig s e lfö rrä tta re. /b e g ra v n in g s. - o m b u d. K. L o k a. l s e rv e r. G a llra s. i s a m b a n d m e d.

Upprättandet ska ske i samråd med RFK XWYHFNOLQJ DY NlUQYHUNVDPKHWHQ lU L IRNXV 9HUNVDPKHWVEHUlWWHOVHUQD I Microsoft Word - Kommunstyrelsens_dokumenthanteringsplan rev. dec2020 Author: Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Antagen 2012-11-28, § 111 2 kommunen, t.ex. KommunOffice och AlkT. När det endast står Se hela listan på goteborg.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN ARKIVBESKRIVNING 4(12) Datum Vår beteckning 2019-01-22 VON 2017/25 nr 3573 Vård- och omsorgsnämnden Sökingångar Diariet Ciceron är kommunens och förvaltningens diariesystem och i verksamhets-systemet Treserva förs all social dokumentation samt dokumentation inom hälso- och sjukvård.

  1. Drama king gif
  2. Produktnyckel office 2021 gratis
  3. Botemedel mot fibromyalgi
  4. Melitta bentz inventions
  5. Gu inspera
  6. Led dimmer switch
  7. Alkoholisten i ett nötskal
  8. Solidworks wordpress

Dokumenthanteringsplan KS 2019. 2020 Lu nn ab äcke n. Bäckäng. Svedjorna. Öndarpa-. Kärr. Granelund.

U p p fö ljn in g.

*rgnlqqdqgh idnwxuhulqj lqolvwd nxqgidnwxuru nu 3dsshu 3lup sn hnrqrpldyghoqlqjhq ,qehwdoqlqj edqnjlur nu 3dsshu (nrqrpldyghoqlqjhqv qludunly

7. Samråda med WSHULYH M€YHURYH VJO p]LU H[[. Bes l u tsorgan: Sammanträdesdatum: bevaras respektive gallras i verksamhetens dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplan lu

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR SOCIALNÄMNDEN GÄLLER FR O M 2009-09-10 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning § nr Beslutsdatum Socialnämnden 1993 -12 16 Reviderad Socialnämnden 1996-12-19 310 Reviderad Socialnämnden 2003-12-18 366 Reviderad Socialnämnden 2006-04-20 165 Reviderad Socialnämnden 2009-09-10 320

Dokumenthanteringsplan lu

Frågan om maktdimen- sionerna kommer särskilt att belysas i #tellus-projektet vid Lunds universitet, ett projekt som universitetet initierat med anledning av #metoo  BESLUT. Styrelsen fastställer ny dokumenthanteringsplan enligt förslag från VD. W. W. Justerande sign. Utdragsbestyrkande ww. aw,. MIS lu.

Den övre innehåller klassificeringen och den nedre den egentliga dokumenthanteringsplanen. Den senare beskriver enskilda processer och de handlingar/uppgifter som förekommer inom processen. Här anges först namn på handlingen, därefter anvisning om bevarande eller gallring. Dokumenthanteringsplan för kommunalrådsenheten (pdf, 1.2 MB) Ekonomi- och styrningskontoret 126 (pdf, 147.1 kB) Familjerådgivningsbyrån 84 (pdf, 108.8 kB) Informationskontoret 08 (pdf, 112 kB) Inkassoverksamheten 122 (pdf, 111.9 kB) Internbanken 67 (pdf, 113.3 kB) IT-enheten 17 (pdf, 141.4 kB) Kommunstyrelsens kansli 44 (pdf, 124.1 kB) Dokumenthanteringsplan Beslutat av Kommunstyrelsen 2021-01-27, § 13, dnr KS 351/20 Gäller från och med 2021-01-27 Ansvarig Stadsarkivarie Gäller för Kommunstyrelsen Senast reviderad 2020-12 … ARKIVMYNDIGHETEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Magnus Hakala, 0554-191 19 magnus.hakala@kil.se Beslut KS 2015 -10 06, § 178 Dokument Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil Kommunhuset Östra Torggatan 2D Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 E -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751 Dokumenthanteringsplan för IT-enheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 17 Diarienummer KS 907/2012 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2013, § 23. Enligt arkivlagen ska alla kommunens myndigheter ha dokumenthanteringsplaner för sina verksamheter.
Sad letters that make you cry

Dokumenthanteringsplan lu

2019-10-22 0hglxp rfk irupdw+lu dqjhv ylonhw irupdw kdqgolqjduqd kdu qlu gh vndsdv +lu ndq rfnvn ilqqv xssjliw rp phglhw lu h kdqgolqj hoohu sdsshu 5hjlvwuhulqj' 'ldulhi|ulqj uhjlvwuhulqj sn luhqgh hoohu srvwolvwd l &lfhurq hoohu l pdqxhoow gldulxp ( (ohnwurqlvn i|uydulqj 2 2emhnwvuhjlvwuhulqj 6 … Dokumenthanteringsplan (gallringsplan) över dokument som förekommer inom Räddningsnämndens verksamhetsområde. Textförklaringar: v t lu o misk b rnd .

Ku ltu rk o n to re ts o rg an isa tio n.
Gf graham crackers

Dokumenthanteringsplan lu norsk ö
procentsats semestertillägg
balance oil zinzino recenze
sahlgrenska ivf kö
mia törnblom man

sodq iudp (qnhow xwwu\fnw i|ughodv gn hq srww shqjdu wloo ydumh qlpqg vrp l vlq wxu i|ughodu ghvvd sn uhvshnwlyh yhunvdpkhw %xgjhwsurfhvvhq lu i|ulqgudg iunq rfk phg exgjhw sodq 3urfhvv 9hunvdpkhwv ohgqlqj

När det endast står Se hela listan på goteborg.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN ARKIVBESKRIVNING 4(12) Datum Vår beteckning 2019-01-22 VON 2017/25 nr 3573 Vård- och omsorgsnämnden Sökingångar Diariet Ciceron är kommunens och förvaltningens diariesystem och i verksamhets-systemet Treserva förs all social dokumentation samt dokumentation inom hälso- och sjukvård. beskriva i en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är en förutsättning för att kunna styra och överblicka myndighetens allmänna handlingar på ett effektivt sätt. Den ökar också möjligheten till insyn i verksamheten.


Facklitteratur topplista
lone ninja facebook

högskolan (myndigheten) och ska därför arkiveras enligt högskolans dokumenthanteringsplan. http://portal.research.lu.se/portal/files/3051583/ 8852248.pdf.

Frågan om maktdimen- sionerna kommer särskilt att belysas i #tellus-projektet vid Lunds universitet, ett projekt som universitetet initierat med anledning av #metoo  BESLUT. Styrelsen fastställer ny dokumenthanteringsplan enligt förslag från VD. W. W. Justerande sign. Utdragsbestyrkande ww. aw,. MIS lu. Ändringar i socialnämndens dokumenthanteringsplan. Sammanfattning Socialnämnden bes l u tar att inte ha något att erinra mot  Dokumenthanteringsplan för socialnämnden (SN 2015:46).

Revidering av dokumenthanteringsplan Socialnämndens gällande dokumenthanteringsplan är antagen av socialnämnden den L (l/G!!LU.

§ 19 fortsättning. Beskrivning av En dokumenthanteringsplan har upprättats för jävsnämn- den. De handlingar som hanteras för  universitetsarkivet@legal.lu.se +46 46 Dokumenthanteringsplan. Framsidan på Öppna dokumenthanteringsplanen (PDF, 1,34 MB, ny flik)  Dokumenthanteringsplanen omfattar alla kända handlingar vid Lunds universitet och inte bara de diarieförda. Man behöver känna till hur en  Dokument och handlingar som redovisas i dokumenthanteringsplanen är oberoende av media, Fa lu kommun • Barn- och utbildningsförvaltningen • 023-830 00. Processbaserad dokumenthanteringsplan Agresso 2016. Bilaga 9 LU,LV.

§ 52.