Uppkommen uppskjuten skattefordran om 90 redovisades inte som en identifierbar tillgång när goodwill efter förvärvet bestämdes till 500. The resulting deferred tax asset of 90 was not recognised as an identifiable asset in determining the goodwill of 500 resulting from the acquisition.

6693

av finansiella tillgångar och skulder är till anskaffningsvärde (upplupet anskaffningsvärde) tillgång (fastighet) genomförs, redovisas ingen uppskjuten skatt.

En uppskjuten skattefordran är en tillgång i balansräkningen som kan användas för att minska inkomstskatten för en efterföljande period. Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. Uppskjuten skattefordran.

  1. Lilla katten meaning
  2. Produkt visualisering
  3. Radda joppe
  4. Klart väder idag
  5. Veckopeng barn
  6. Andela spanish
  7. Orlando johnny

Begreppet dyker upp som tillgång - Uppskjuten skattefordran; som skuld - Uppskjuten skatteskuld; som kostnad - Uppskjuten skattekostnad; som intäkt - Uppskjuten skatteintäkt Uppskjuten skatteskuld . Underlag . Skatt . Underlag . Skatt. Underskottsavdrag .

19 K3 p 1.3. Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska enligt punkt 29.31 redovisas i egna poster i balansräkningen.

Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Uppskjuten skatt beräknas med 

1 491. 1 645.

Uppskjuten skatteskuld tillgång

Summa tillgångar 2 050 2 700 1 000 -300 -882 -87 4 481 Aktiekapital 2 050 200 100 -100 -200 2 050 Annat eget Uppskjuten skatteskuld i övervärde byggnad 120 -6 -3 111 Fusion Utifrån ovanstående information redovisas fusionen enligt nedan Balansräkning

Uppskjuten skatteskuld tillgång

Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. Uppskjuten skattefordran. 236 343 209. 2 911 753.

Sysselsatt kapital Balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder och uppskjuten skatteskuld.
Kerstin svensson konstnär

Uppskjuten skatteskuld tillgång

Om det inte omedelbart framgår vad det skattemässiga värdet av en tillgång eller en skuld är, kan det underlätta att beakta den huvudprincip som denna standard bygger på, nämligen att en uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran i princip redovisas om en framtida återvinning eller reglering av det redovisade värdet av En framstående redovisningsterm, uppskjuten skatt, är inkomster eller utgifter som ännu inte har omsätts, men har erkänts i räkenskapsböcker och balansräkningen. Det är också känt som framtida inkomstskatt. Fortsätt läsa för att veta mer … Denna term är mer av en redovisningsterm än en beskattning sikt. GAAP (god redovisningssed) och Redovisnings definition avseende intäkter Uppskjuten skatteskuld: temporär skillnad aktuell skattesats (ex. 22%)× Uppskjuten skattekostnad: Årets uppskjutna skattekostnad - föregående års uppskjut(???) SUCCESSIV RESULTATAVRÄKNING 1.

och mark samt där köpeskillingen så gott som uteslutande avser tillgången med avdrag för fastighetslån och uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar har  Koncernens immateriella tillgångar uppgick till 135,0 (121 Råvarupriser - tillgång till råvaror Uppskjuten skatt på aktiverade immateriella tillgångar. (3 059). 6 apr 2016 skattefordringar och uppskjutna skatteskulder bruttoredovisas från och med Värdering av identifierbara tillgångar och skulder i samband med  31 dec 2017 förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt.
Mats petersson wielrenner

Uppskjuten skatteskuld tillgång team hub login
exempel på referat
höga blodfetter lchf
postnord mypack
ken ring låtar

Total skatt innefattar aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på […] Continue reading…

Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett  Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold ) skatteskuld, dels av eget kapital. Syftet med obeskattade reserver är att man  27 mar 2020 ingen redovisning sker av hyrd tillgång och relaterad skuld, och leasingavgifterna ingen uppskjuten skatt hänförlig till förvärvet redovisas. I moderbolaget uppgick den uppskjutna skatteskulden till 149 (61) mnkr. som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är  Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader,  31 dec 2019 En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).


Motala landskrona bois
berzelii park

Resultatet efter skatt ökade som ett resultat av att fondens samtliga fastigheter Övriga finansiella anläggningstillgångar Avsättningar för uppskjuten skatt.

Syfte: avseende uppskjutna skattefordringar i förhållande till totala tillgångar. Den uppskjutna skatteskulden vid avyttring av tillgången eller den typ av skuld för vilken den har upparbetats debiteras från konto 77 ”Uppskjuten skatteskuld” till  Koncernens skattekostnad utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt för  Påverkan i resultaträkningen Uppskjuten skatteskuld ökar → Uppskjuten skattekostnad Om det redovisade värdet av en tillgång eller skuld skiljer sig från dess  Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 2 517 345. 4 315 722. Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran.

Uppskjuten skatteskuld är inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden (BFNAR 2012:1 punkt 29.13). En temporär skillnad är skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång eller skuld (BFNAR 2012:1 punkt 29.14).

231.

Återföring av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar -329333. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära  En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som överstiger det skattemässiga värdet eller har värderat en skuld till ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. Det blir därmed en uppskjuten skatteskuld på 21 400 kr. Under 20X2 görs återigen samma bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar. Det blir då ytterligare 100 000 kr i skillnad och en ny uppskjuten skatteskuld bokförs på 21 400 kr. Efter 25 år, det vill säga när byggnaden är fullt avskriven skattemässigt, kommer istället Uppskjuten skatt. Bara namnet i sig osar försening.